Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 28 2015

4095 6471 420
1029 7821 420
Reposted fromiamstrong iamstrong viakrainakredek krainakredek

June 14 2015

5638 31a3 420
Reposted fromupinthesky upinthesky viacataleya90 cataleya90
Reposted fromfelicka felicka viacataleya90 cataleya90
Jedyne więzienie, jakie naprawdę Cię ogranicza, istnieje w Twoich myślach.
— Beata Pawlikowska "Planeta dobrych myśli"
Reposted fromxalchemic xalchemic viacataleya90 cataleya90
6760 a5b2 420
Reposted fromimradioactive imradioactive viacataleya90 cataleya90
I'm afraid of the ocean
Reposted fromPawelS PawelS viacataleya90 cataleya90

June 10 2015

Przyjaźń nie potępia w chwilach trudnych, nie odpowiada zimnym rozumowaniem: gdybyś postąpił w ten czy tamten sposób… Otwiera szeroko ramiona i mówi: nie pragnę wiedzieć, nie oceniam, tutaj jest serce, gdzie możesz spocząć.
— Maldwina von Meysenbug
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaSkydelan Skydelan
6295 6a7e 420
Reposted fromlittlefool littlefool viaalicemeow alicemeow
2521 96dd 420
Reposted fromretaliate retaliate viacataleya90 cataleya90
7828 0306 420
friends for life
Reposted frombecurious becurious viacataleya90 cataleya90
7111 5510 420
8134 65e3 420
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viacataleya90 cataleya90
4172 b15e 420
Reposted fromdrogadoraju drogadoraju viacataleya90 cataleya90
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl